Tom Indkøbskurv

 

 

OBS INTET SALG TIL PRIVATE KUNDER!

Købevilkår erhverv & offentlige kunder
Nedenstående Generelle vilkår er gældende ved alle køb af produkter fra www.nemdirect.dk

I øvrigt gælder Almindelige betingelser for brug af www.nemits.dk

Generelle vilkår

1.

PRISER
Alle priser er angivet i danske kroner. Priserne vises ekskl. 25% moms.

2.

BETALING
Du kan betale med Dankort / Eurocard / DINERS. Ved kortbetaling tillægges et gebyr. Beløbet for din bestilling trækkes først fra din konto, når varerne er afsendt fra vores lager.
Du kan endvidere betale ved bankoverførsel. Varen sendes, når vi har registreret din betaling.

3.

GEBYR
Alle ordrer under 1.000,- kr. ex. moms. Pålægges et ekspeditionsgebyr på 95,- kr. ex. Moms. Dette gebyr dækker de omkostninger vi har i forbindelse med at få sendt små leveringer fra vores lager, medmindre der er indgået en aftale om andre leveringsforhold til jeres virksomhed. Kontakt vores kundeservice på tlf.: 44 888 555, eller mail kundeservice@nemits.dk og hør om muligheden for en sådan aftale.

4.

SIKKERHED
Ved betaling anvendes sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at dine oplysninger er beskyttede under overførslen fra din computer til vores server.

5.

PERSONOPLYSNINGER
Om indtastning at personoplysninger se her se under fanebladet kundeservice. Oplysninger, herunder aftalen med dig, bevares i to år for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationer.

6.

BEKRÆFTELSE PÅ MODTAGELSE AF DIN ORDRE OG ACCEPT AF ORDREN
Når du har afsluttet købet, sendes via e-mail en bekræftelse på, at din ordre er modtaget, og på ordrens indhold. Bekræftelsen indeholder blandt andet et ordrenummer, navn og leveringsadresse, betalingsmetode samt en oversigt over de bestilte varer.
Bekræftelsen er ikke udtryk for, at nemits.dk har accepteret din ordre. Nemits.dk har ikke pligt til at acceptere din ordre. Der tages forbehold for udsolgte produkter og andre forhold, som bevirker, at din ordre ikke kan opfyldes.

7.

LEVERING OG FORSINKELSE
Der kan leveres i hele Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Transporten betales af dig. Risikoen for hændelige skader på de bestilte varer overgår til dig, når du modtager varerne.
Tilbehør:
Består en ordre at flere forskellige typer varer, sendes varerne samlet. Leveringstiden vil da være det seneste af de ovenfor anførte tidspunkter.
Ved levering senere end de angivne tidspunkter vil du få meddelelse herom via e-mail.
Nemits.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold, som nemits.dk ikke har kontrol over, f.eks. fejl eller forsinkelse hos transportøren eller hos nemits.dk leverandører.

8.

SPROG, AFTALEPART MV.
Dit køb sker på dansk og er underlagt almindelig dansk lovgivning. Din aftalepart er:
NEM It-solutions a/s
Ellekær 8
2730 Herlev
E-mail: kundeservice@nemits.dk

9.

FORBEHOLD
Der tages forbehold for prisfejl, trykfejl samt moms- og afgiftsændringer.

10.

ANVENDELSE

 

Disse generelle vilkår for levering af hardware og standardsoftware (herefter benævnt “disse vilkår” eller “vilkårene’) for NEM It-solutions a/s (herefter “NEM”) er gældende for salg og levering af enhver ydelse fra NEM, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via Nemits.dk Internet Shop, e-mail, telefon eller på anden vis. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra Kundens side, anført i f.eks. Kundens ordreafgivelse eller i Kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for NEM, med mindre NEM udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene

11.

TEKNISKE OPLYSNINGER OG VEJLEDNING

 

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som feks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i brochurer, power præsentationer, Nemits.dks hjemmeside m.v. er kun vejledende. Nemits.dks oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

12.

FRAVIGELSE AF E-HANDELSLOVEN

 

E-handelslovens § 10, 11, stk. 1 og 12 finder ikke anvendelse mellem parterne, jf. e handelslovens § 13, stk. 2.

13.

LEVERING OG LEVERINGSTID

 

Levering sker Fx Works NEMs lager (INCOTERMS 2000), medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår ydelsen for Kundens regning og risiko på NEMs lager. NEM er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger mv.
  Ethvert af NEM meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for NEM, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

 

Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er NEM berettiget til at forlænge denne med arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Kunden er uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid.

 

Overskrider NEM den forlængede leveringstid, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen, såfremt NEM ikke har leveret ydelsen indenfor en af Kunden skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 10 arbejdsdage. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

14.

RETURRET

 

Kunden har i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler vedr. handel mellem virksomheder, ingen ret til at returnere noget produkt eller nogen leverance, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt med NEM.

15.

PRISER

 

De på NEMs hjemmeside og i Nemits.dk Internet shop angivne priser er alene vejledende, og prisændringer kan forekomme helt frem til levering. Alle prisangivelser er ekskl. moms og andre afgifter. Forhøjes prisen på en ydelse med mere end 10% i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan Kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, såfremt dette meddeles NEM skriftligt øjeblikkeligt efter, at Kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

16.

BETALING

 

Købesummen/det aftalte vederlag forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidige betalingsdag er 8 dage efter, at levering har fundet sted.

 

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 1,5% pr. påbegyndt må ned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres NEMs konto i NEMs pengeinstitut.

 

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance

17.

Ejendomsforbehold

 

NEM har ejendomsretten til enhver leverance (inkl. tilbehør), indtil den fulde købesum / det fulde vederlag med tillæg af renter og omkostninger er betalt.

 

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligter Kunden sig til at holdeleverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi og ikke foretage nogen ændringer, flytning, pantsætning, udlejning eller udlån af leverancen.

18.

GARANTI

 

NEM giver Kunden garanti svarende til den, som NEM har modtaget fra NEMs underleverandør/producent. Der henvises til de enkelte underleverandører/producenters til en hver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra NEMs side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler, begrænset hæftelse m.v.

19.

REKLAMATION SAMT FEJL OG MANGLER

 

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. NEM hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til NEM med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

 

Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

 

NEMs ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at meddele Kunden et af NEM fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke gøre andre mange føjelser gældende.

 

Har Kunden gjort en fejl og mangel gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen fejl og mangel, som kan gøres gældende overfor NEM, har NEM ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste for konsulentbistand, service mv.

20.

PRODUKTANSVAR

 

For produktansvar er NEM ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. NEM fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på NEMs produktansvarsforsikring.

 

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele NEM, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

 

I den udstrækning NEM måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde NEM skadesløs i samme omfang, som NEMs ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt.

21.

BEGRÆNSET HÆFTELSE

 

NEM hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsom hed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. NEMs ansvar for et hvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25°/o af det beløb, Kunden har er lagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er NEMs samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksime ret til kr. 250.000.

22.

LICENSBETINGELSER FOR SOFTWARE

 

Software fremstilles af tredjemand, og de nærmere vilkår for brugsretten fremgår af producentens til enhver tid værende licensbetingelser, som Kunden er forpligtet til at respektere. Kunden friholder NEM for ethvert krav som følge at Kundens overtrædelse af licensbetingelserne.

23.

FORCE MAJEURE

 

NEM er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknap hed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, døds fald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som NEM ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er NEM berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

24.

LOVVALG OG VÆRNETING

 

Enhver tvist mellem NEM og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgs regel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

 

Tvisten skal efter NEMs valg afgøres ved Retten i Ballerup som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

 

Uanset ovenstående kan NEM dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.

 

 Brug af webshoppen og rådgivning om produkter

Har du brug for hjælp til at anvende webshoppen eller vil du have rådgivning om valg af produkter, har du følgende muligheder:

 

Support- og service vedr. produkter
Har du brug for support eller service vedrørende et produkt, du har købt gennem webshoppen, er det normalt producenten, du skal kontakte.

Har du en defekt vare, skal du gøre følgende:

1. For at yde dig den bedste service og opnå den hurtigst mulige behandling, skal alle henvendelser om reparation og service af udstyr ske pr. e-mail kundeservice@nemits.dk eller telefon telefon 44 888 555 for at få et rma-nummer.

Husk at oplyse følgende:

  • Navn, adresse og evt. kundenummer
  • Telefonnummer hvor kontaktperson kan træffes
  • Serie- og typenummer på enheden
  • fakturanummer (dokumentation kan kræves)
  • Evt. købsdato
  • Fyldestgørende beskrivelse af den oplevede fejl (fejlbeskrivelse)

NB! Benytter du fejlmelding via e-mail skal ALLE ovennævnte oplysninger som minimum fremgå af din mail. Du vil efterfølgende modtage en kvittering på at vi har modtaget din mailhenvendelse. Indenfor kort tid vil du endvidere modtage dit rma-nummer via mail.

2. Pak varen i den originale emballage, så vidt muligt, og husk alt tilbehøret (drivere, manualer, kabler osv.). Ved fremsendelse af det defekte udstyr med post, fragtmand eller kurér skal forsendelsen være forsvarligt emballeret til transport og tydeligt mærket med det opgivne rma-nummer. Udstyr skal være indleveret hos NEM inden 14 dage efter oprettelse af sag ellers vil den blive lukket.

OBS!! såfremt en vare indsendes til reklamation og denne ikke testes defekt,
Vil der blive opkrævet et fejlsøgningsgebyr på 550kr. ex. moms.
Der kun testes efter den oplyste fejlbeskrivelse.

Pakken skal sendes til:


Ellekær 8
2730 Herlev
"rmanummer"

NB! Forsendelser uden gyldigt rma-nummer vil blive returneret til afsenderen.

Hvis du afleverer

udstyret hos os til reparation på vores værksted skal du oplyse rma-nummeret ved afleveringen. Du får efterfølgende udleveret en datostemplet og underskrevet kvittering for modtagelsen af udstyret.

 Bortkomst:

Modtager du ikke din forsendelse, selvom den står angivet som afsendt i vores Track & Trace system, skal du straks kontakte vores økonomiafdeling via e-mail okonomi@nemits.dk eller på telefon 44 888 555.
Husk at oplyse ordrenummer eller navn

Fejllevering:

Modtager du en anden vare end den du bestilte, skal du gøre følgende:
Indsendelse af fejllevering - Trin for trin
1. Pak returvaren i den originale emballage, så vidt muligt, og husk alt tilbehøret (drivere, manualer, kabler osv.). Pak herefter varen ned i en kasse (husk at emballere denne forsvarligt).
2. For at undgå at betale porto, samt opnå den hurtigst mulige behandling, anbefales det at du kontakter kundeservice@nemits.dk for at få en returpakkeseddel samt et returnummer. Husk at oplyse navn eller fakturanummer.
3. Pakken skal sendes til:
NEM It-solutions a/s
Ellekær 8, 2730 Herlev

4. Når vi modtager pakken, sender vi hurtigst muligt den rigtige vare retur til dig. Indlevering af fejlkøb Bor du i nærheden af Herlev kan du også vælge at indlevere dit fejlkøb i vores hovedkontor på Marielundvej 46C. Du bør dog altid ringe til kundeservice i forvejen på telefon 44 888 555 for at undgå unødig ventetid.


NB! Efter indleveringen af dit fejlkøb, vil du modtage dine penge retur på en check med posten, indenfor 7-10 arbejsdage.

Forsendelsesskader:

Vi leverer med Post Danmark, GLS & Minitrans. Leverancerne følger transportørens forretnings-betingelser der betyder at så snart pakken er i deres regi, bærer de ansvaret for at pakken kommer hel og ubeskadiget frem. Modtager du pakke der er beskadiget, skal der reklameres til transportøren omgående. Evt. på kvitteringen skrive: Modtaget med forbehold for senere optælling og kontrol af pakkens indhold.

Er din forsendelse blevet beskadiget under transport skal du straks kontakte vores økonomiafdeling via e-mail okonomi@nemits.dk eller på telefon 44 888 555. Husk at oplyse fakturanummer eller navn.

Post Danmarks forretnings betingelser er således: §1.17.2: Reklamation ved bortkomst/beskadigelse. Reklamation i anledning af synlig beskadigelse af en postpakke, eller ved helt eller delvist tab af indhold af pakken, skal ske straks ved modtagelsen af pakken. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamationen ske inden 7 dage fra modtagelsen, søn- og helligdage ikke medregnet.

GLS Forretnings betingelser er således: §7.2.1 Ved synlig skade eller mangel i indhold skal modtager reklamere straks ved at kvittere for levering med begrundet forbehold.
§7.2.2 Ved ikke synlig skade inden for 7 dage efter levering.

Minitrans forretnings betingelser: §6 Reklamation Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal, ved synlige skader, ske straks ved modtagelsen af godset til MT's chauffør. Herefter rekvireres skadesanmeldelse fra MT's kontor. Skadesanmeldelsen skal være MT's kontor i hænde senest 7 dage efter udleveringen af godset. For øvrige skader skal skriftlig reklamation ligeledes være MT i hænde senest 7 dage efter modtagelse af godset/indboet. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

Fragt og gebyr:

Når du bestiller varer på shoppen udregnes fragtsatserne automatisk.
Der kan leveres i hele Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.
Al forsendelse fra NEM It-solutions a/s er omfattet af forsikring imod fragtskader.
Leveringstid
Vi afsender de fleste varer indenfor 1-3 arbejdsdage, afhængig af, om du bestiller i weekenden eller på en hverdag.
Er leveringstiden længere kan dette både ses på varekortet eller i indkøbskurven. Sker der ændringer i leveringssituation, sender vi dig en mail med den nye leveringsdato så du har mulighed for at afbestille din ordre eller den enkelte vare, hvis du ikke ønsker at vente.

KORTGEBYRER (pr. juli 2011):

Dankort
1,45 DKK pr. transaktion + 0,1% af transaktionsbeløbet

VISA/Dankort 1,45 DKK pr. transaktion + 0,1% af transaktionsbeløbet

VISA 3% af transaktionsbeløbet (dog minimum 1,95 kr. per transaktion)

VISA kort udstedt i udlandet 2,96% af transaktionsbeløbet (dog minimum 1,95 kr. per transaktion)

Eurocard/Mastercard udstedt i Danmark 1,25% af transaktionsbeløbet (dog minimum 0,70 kr. per transaktion)

Eurocard/Mastercard udstedt i udlandet 2,96% af transaktionsbeløbet (dog minimum 1,95 kr. per transaktion)

 

Restordre:

Bestiller du flere varer, hvoraf en eller flere er i restordre, vil leveringsdatoen være afhængig af varen med den længste leveringstid. Du får altså først pakken når alle varer er klar til levering. Vil du undgå dette skal du bestille disse varer på særskilte ordre.

 

© Copyright 1997-2014 · NEM It-solutions a/s · Tlf.: 44 888 555 · kundeservice@nemits.dk

Åbningstider: Man. - tors. 8.30-16.30  Fre. 8.30-16.00